Informatievoorziening inzake verwerking van persoonsgegevens


Algemeen.

Best Global Logistics B.V, hierna te noemen BGL, stelt uw bezoek aan onze website op prijs. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Europese Privacy Verordening, GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Doel.

BGL verwerkt gegevens van personen en bedrijfsvertegenwoordigers die gebruik willen (gaan) maken van de dienstverlening van BGL. Dat zijn o.m. klanten van BGL, door BGL ter uitvoering van haar overeenkomsten ingeschakelde hulppersonen, experts, vervoersmaatschappijen en andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering of voorbereiding van overeenkomsten, een en ander uitsluitend voor zover verwerking voor een optimale dienstverlening door BGL noodzakelijk is.

Welke gegevens.

BGL verzamelt o.a. NAW gegevens, (mobile) telefoonnummers, faxnummers en IP adressen. Deze opsomming is niet limitatief.

Toestemming.

Eveneens kan BGL persoonsgegevens verwerken na geldig verkregen toestemming van de betrokkene. O.a. wordt deze toestemming verleend door invullen van een contactformulier op onze website dan wel via enig communicatiemiddel. Verwerking vindt uitsluitend plaats voor het specifieke doel waarvoor de toestemming is verleend, zoals o.a. het doen van offerte, toezending nieuwsbrief of beantwoording van vragen.

Bewaren.

BGL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk ter verwezenlijking van het doel waarvoor zij werden verwerkt, dit met inachtneming van wettelijke voorschriften.

Gegevensdoorgifte.

Door BGL verwerkte persoonsgegevens worden alleen aan derden (binnen of buiten de EU) doorgegeven indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een door BGL gesloten overeenkomst of precontractuele maatregelen, of na door de betrokkene uitdrukkelijk gegeven toestemming, dan wel ingevolge de wet. Onverminderd het voorgaande spant BGL zich vóór doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU of Europese Economische ruimte (Noorwegen, Lichtenstein en Ijsland) in om passende waarborgen te treffen waardoor een voldoende hoog beschermingsniveau wordt geboden.

Beveiliging persoonsgegevens.

BGL heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen die een op het risico afgestemd beschermingsniveau waarborgen. Onder meer strekken deze maatregelen ertoe situaties te voorkomen waarbij sprake kan zijn van vernietiging, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens. Met het oog op de gegevensbescherming maakt BGL gebruik van een SSL certificaat.

Bij ongeoorloofde toegang van de systemen van BGL worden direct alle maatregelen genomen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. En onverhoopt datalek wordt onverwijld gemeld conform AVG.

Inzien, wijzigen & verwijderen.

Tenzij de wet het tegendeel bepaalt heeft u steeds het recht uw persoonsgegevens in te zien, aanpassing of verwijdering daarvan te verlangen. Verzoeken daartoe graag richten aan onze Quality & Risk Manager melanie@bestgloballogistics.nl. Bij haar kunt u ook terecht met klachten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens.

De AVG geeft u het recht om een klacht over de verwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.